Informacja


link do ogłoszenia o naborze nr 35389 z dnia 04.10.2018 r.
BIP Kancelarii Prezesa Rady MinistrówPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor do spraw: orzecznictwa i kontroli
 


Miejsce wykonywania pracy:

Lesko
Adres urzędu:

38-600 Lesko
ul. Wincentego Pola 1

WARUNKI PRACY
- praca w siedzibie inspektoratu
- praca przy monitorze komputerowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
- praca poza siedzibą inspektoratu - przeprowadzanie oględzin w terenie, kontroli budów i obiektów budowlanych (praca na wysokości)
- korzystanie z samochodu służbowego (bez kierowcy)
- kontakt z interesantami
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku - nie przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo
- narzędzia pracy - komputer, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe


ZAKRES ZADAŃ

- prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
- prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych
- przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism
- załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
- inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- Wykształcenie: średnie budowlane
- znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji
- znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji
- umiejętność stosowania prawa w praktyce
- umiejętność obsługi komputera, systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych
- umiejętność działania w sytuacjach stresowych
- umiejętność rozwiązywania problemów
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykształcenie: wyższe budowlane
- komunikatywność
- systematyczność
- umiejętność pracy w zespole
- prawo jazdy kategorii B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
- kopia prawa jazdy kategorii B

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 15.10.2018
- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
- Miejsce składania dokumentów:
    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
    ul. Wincentego Pola 1
    38-600 Lesko

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lesku, ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko, tel. 13 469 71 48
Kontakt do inspektora ochrony danych: Małgorzata Komska, pinblesko@op.pl, iod.pinblesko@op.pl, tel. 13 469 71 48

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: członkowie komisji rekrutacyjnej, kadry Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:
 prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesku” do dnia 15.10.2018 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu). Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 469 71 48 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.


Podmiot publikujący:
Wytworzył: Dariusz Kapinos 2018-10-04
Opublikował w BIP: Dariusz Kapinos 2018-10-05 07:39:24
Liczba wyświetleń: 5825
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj