Informacja o naborze

W związku z ukazniem się dnia 08 stycznia 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia nr: 165789 o naborze na stanowisko inspektora.

link do ogłoszenia

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leskuposzukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw orzecznictwa i kontroli

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

38-600 Lesko
ul. Wincentego Pola 1

Miejsce wykonywania pracy:

Lesko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism
 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • Praca w siedzibie inspektoratu - przyjmowanie interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji.
  Praca poza siedzibą inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych samochodem służbowym. Podczas kontroli możliwość pracy na wysokości, na zewnątrz obiektów. Narzędzia pracy - komputer, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe. Praca pod presją czasu, liczne kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • Siedziba inspektoratu znajduje się na parterze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze ekranowym, a w terenie przy zmiennych warunkach pogodowych. Występowanie warunków uciążliwych podczas przeprowadzanych kontroli w terenie.
 • Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji
  • znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność obsługi komputera, systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
  • umiejętność rozwiązywania problemów

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

 • 21-01-2015

Miejsce składania dokumentów:

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wincentego Pola 1
  38-600 Lesko

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesku” do dnia 21.01.2015 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu). Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 469 71 48 w godz. 7.00-15.00.


Podmiot publikujący:
Wytworzył: Piotr Hańczyk 2015-01-09
Opublikował w BIP: Dariusz Kapinos 2015-01-09 14:39:41
Liczba wyświetleń: 5814
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj