Ogłoszenie naboru na stanowisko referenta

 
 • Ogłoszenie nr: 162915  - Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Data ukazania się ogłoszenia: 08 września 2014 r.

link do ogłoszenia

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku

poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw organizacyjno-administracyjnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Wincentego Pola 1
38-600 Lesko

Miejsce wykonywania pracy: Lesko

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Wincentego Pola 1
38-600 Lesko 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem sekretariatu zgodnie z przepisami regulującymi pracę kancelaryjno biurową
 • rejestrowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej w dzienniku korespondencyjnym
 • prowadzenie rejestru przesyłek pocztowych poleconych i zwykłych
 • prowadzenie dziennika podawczego
 • prowadzenie ewidencji pozwoleń na budowę i zgłoszeń
 • prowadzenie ewidencji obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania
 • przyjmowanie skarg i wniosków
 • archiwizowanie dokumentów

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie inspektoratu, bezpośredni kontakt z interesantami,
 • doręczanie korespondencji poza siedzibę urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze,
 • obsługa interesantów, stąd konieczna komunikatywność i odporność na stres,
 • siedziba inspektoratu na parterze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie co najmniej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera
  • dobra organizacja pracy
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność i samodzielność

wymagania dodatkowe

 • mile widziana znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • mile widziane prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

18-09-2014

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wincentego Pola 1
38-600 Lesko

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesku” do dnia 18.09.2014 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu). Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 469 71 48 w godz. 7:00-15:00.


Podmiot publikujący:
Wytworzył: Piotr Hańczyk 2014-09-09
Opublikował w BIP: Dariusz Kapinos 2014-09-09 21:34:51
Liczba wyświetleń: 5824
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj