Ogłoszenie o naborze

Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Ogłoszenie nr: 164955
Data ukazania się ogłoszenia: 01 grudnia 2014 r.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor nadzoru budowlanego do spraw orzecznictwa i kontroli

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

    Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

    38-600 Lesko
    ul. Wincentego Pola 1

Miejsce wykonywania pracy:

    Lesko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   - prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
   - prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych
   - przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i pism
   - załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
   - inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

    Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

    - praca w siedzibie inspektoratu - przyjmowanie interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji
    - praca poza siedzibą inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych
    - wskazane posiadane prawo jazdy kat. B - korzystanie z samochodów służbowych bez etatowego kierowcy


    Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

    - siedziba inspektoratu znajduje się na parterze
    - praca biurowa - stanowisko wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe
    - występowanie warunków uciążliwych podczas przeprowadzanych kontroli w terenie


    Inne
    - stan zdrowia umożliwiający pracę na wysokości i przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

    wykształcenie: średnie budowlane i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
    doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy merytorycznej w administracji architektoniczno-budowlanej lub w nadzorze budowlanym lub w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
    pozostałe wymagania niezbędne:
        znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
        znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
        znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji
        umiejętność stosowania prawa w praktyce
        umiejętność obsługi komputera
        umiejętność działania w sytuacjach stresowych
        umiejętność rozwiązywania problemów

wymagania dodatkowe

    komunikatywność
    systematyczność
    umiejętność pracy w zespole
    prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   - życiorys i list motywacyjny
   - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
   - oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
   - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

   - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
  -  kopie uprawnień budowlanych
  - kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
  - kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

    12-12-2014

Miejsce składania dokumentów:

    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
    Wincentego Pola 1
    38-600 Lesko

 

Inne informacje:

    Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesku” do dnia 12.12.2014 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu). Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 469 71 48 w godz. 7.00-15.00.


Podmiot publikujący:
Wytworzył: Piotr Hańczyk 2014-12-02
Opublikował w BIP: Dariusz Kapinos 2014-12-02 07:20:39
Liczba wyświetleń: 5821
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj