Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze nr 24899 z dnia 30.03.2018 r. - link do ogłoszenia

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lesku
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor do spraw: orzecznictwa i kontroli

WARUNKI PRACY
- praca w siedzibie inspektoratu
- praca przy monitorze komputerowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
- praca poza siedzibą inspektoratu - przeprowadzanie oględzin w terenie, kontroli budów i obiektów budowlanych (praca na wysokości)
- korzystanie z samochodu służbowego (bez kierowcy)
- kontakt z interesantami
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku - nie przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo
- narzędzia pracy - komputer, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe

ZAKRES ZADAŃ
- prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
- prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych
- przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism
- załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
- inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: średnie budowlane - Znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
- Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji
- Znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji
- Umiejętność stosowania prawa w praktyce
- Umiejętność obsługi komputera, systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych
- Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
- Umiejętność rozwiązywania problemów
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
- Wykształcenie: wyższe budowlane
- Komunikatywność
- Systematyczność
- Umiejętność pracy w zespole
- Prawo jazdy kategorii B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
- Kopia prawa jazdy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 09.04.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wincentego Pola 1
38-600 Lesko

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesku” do dnia 09.04.2018 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu). Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 469 71 48 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.


Podmiot publikujący:
Wytworzył: Piotr Hańczyk 2018-03-30
Opublikował w BIP: Dariusz Kapinos 2018-03-30 16:26:46
Liczba wyświetleń: 5824
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj