Ogłoszenie o naborze

link do ogłoszenia o naborze nr 26319 z dnia 26.04.2018 r.
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko referenta do spraw: organizacyjno-administracyjnych

ZASTĘPSTWO NA CZAS NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA

Miejsce wykonywania pracy:

Lesko
Adres urzędu:

38-600 Lesko
ul. Wincentego Pola 1

WARUNKI PRACY
- praca w siedzibie inspektoratu
- kontakt z interesantami
- doręczanie korespondencji poza siedzibę urzędu
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku - występują bariery architektoniczne (schody), brak podjazdów, brak windy, brak dostosowania toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych; stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
- narzędzia pracy - komputer, kserokopiarki i inne urządzenia biurowe

ZAKRES ZADAŃ
- wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem sekretariatu zgodnie z przepisami regulującymi pracę kancelaryjno biurową
- rejestrowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej w dzienniku korespondencyjnym
- prowadzenie rejestru przesyłek pocztowych poleconych i zwykłych
- prowadzenie ewidencji pozwoleń na budowę i zgłoszeń
- prowadzenie ewidencji obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania
- przyjmowanie skarg i wniosków
- archiwizowanie dokumentów

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- Wykształcenie: średnie
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera
- dobra organizacja pracy
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność i samodzielność
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
- wykształcenie techniczne budowlane
- znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
- znajomość przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego
- znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 mile widziane prawo jazdy kategorii B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierd
- zającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 02.05.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wincentego Pola 1
38-600 Lesko

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesku” do dnia 02.05.2018 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu).

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 469 71 48 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: Dariusz Kapinos 2018-04-26
Opublikował w BIP: Dariusz Kapinos 2018-04-26 09:43:10
Liczba wyświetleń: 5820
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj