ZAKRES DZIAŁANIA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLNEGO

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należą następujące zadania i kompetencje określone w art. 83 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z w/w przepisem do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.


Kompetencja ta obejmuje:
- przenoszenie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2. (art. 40 ust. 2)
- przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę. (art. 41 ust. 4)
- przyjmowanie zawiadomień o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski. (art. 44 ust.1)
- prowadzenie działalności kontrolno-inspekcyjnej oraz postępowań: związanych z wybudowanymi lub będącymi w budowie obiektami budowlanymi, lub ich częściami, bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia, związanych z wykonywaniem robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia (tzw. samowoli budowlanych), związanych z wykonywaniem robót budowlanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach, związanych z nieprawidłowościami w przebiegu procesów budowlanych. (art. 48, art. 49, art. 49a, art. 49b, art. 50, art. 50a, art. 51)
- prowadzenie kontroli budów, (robót budowlanych): planowych oraz w związku z interwencjami.
- prowadzenie działalność kontrolno-inspekcyjnej oraz postępowań związanych z zawiadomieniem o zakończeniu budowy oraz wydawaniem pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych, prowadzenie obowiązkowych kontroli budów przed przystąpieniem do użytkowania obiektów budowlanych. (art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1)
- prowadzenie działalność kontrolno-inspekcyjnej oraz postępowań związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych. (art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2)
- prowadzenie kontroli prawidłowości utrzymania w należytym stanie technicznym obiektów budowlanych: planowych oraz w związku z interwencjami.
- prowadzenie działalność kontrolno-inspekcyjnej związanej ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia. (art. 71a)
- prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych. (art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78)
- wnioskowanie o przeprowadzanie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. (art. 97 ust.1)
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu przymuszania zobowiązanych do wykonania nałożonych decyzjami organu nadzoru budowlanego obowiązków.

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Lesku jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lesku wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku.


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2009-08-24
Opublikował w BIP: Dariusz Kapinos 2009-08-24 10:09:47
Liczba wyświetleń: 2708
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj