Informacja o wyniku naboru

 • 14 lipca 2021 08:24

 

Informacja

o wyniku naboru na ogłoszenie 79664 z dnia 14 czerwca 2021 r.
Wynik wyboru:
Nabór zakończony wyborem kandydatki: Małgorzata Baka - zam. Huzele

Link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

02.07.2021 r.

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O NABORZE

 • 15 czerwca 2021 20:38

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Referent do spraw: organizacyjno-administracyjnych
ZASTĘPSTWO NA CZAS NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA

Link do ogłoszenia o naborze nr 79664 z dnia 14.06.2021 r.
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 05 października 2018 05:46


link do ogłoszenia o naborze nr 35389 z dnia 04.10.2018 r.
BIP Kancelarii Prezesa Rady MinistrówPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor do spraw: orzecznictwa i kontroli
 


Miejsce wykonywania pracy:

Lesko
Adres urzędu:

38-600 Lesko
ul. Wincentego Pola 1

WARUNKI PRACY
- praca w siedzibie inspektoratu
- praca przy monitorze komputerowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
- praca poza siedzibą inspektoratu - przeprowadzanie oględzin w terenie, kontroli budów i obiektów budowlanych (praca na wysokości)
- korzystanie z samochodu służbowego (bez kierowcy)
- kontakt z interesantami
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku - nie przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo
- narzędzia pracy - komputer, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe


ZAKRES ZADAŃ

- prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
- prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych
- przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism
- załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
- inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- Wykształcenie: średnie budowlane
- znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji
- znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji
- umiejętność stosowania prawa w praktyce
- umiejętność obsługi komputera, systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych
- umiejętność działania w sytuacjach stresowych
- umiejętność rozwiązywania problemów
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykształcenie: wyższe budowlane
- komunikatywność
- systematyczność
- umiejętność pracy w zespole
- prawo jazdy kategorii B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
- kopia prawa jazdy kategorii B

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 15.10.2018
- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
- Miejsce składania dokumentów:
    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
    ul. Wincentego Pola 1
    38-600 Lesko

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lesku, ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko, tel. 13 469 71 48
Kontakt do inspektora ochrony danych: Małgorzata Komska, pinblesko@op.pl, iod.pinblesko@op.pl, tel. 13 469 71 48

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: członkowie komisji rekrutacyjnej, kadry Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:
 prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesku” do dnia 15.10.2018 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu). Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 469 71 48 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku naboru

 • 22 czerwca 2018 09:38

 
W związku z ukazniem się dnia 26.04.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze nr 26319

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku informuje:

Status naboru: Nabór zakończony

Wyniki naboru:
Data publikacji wyniku: 30.05.2018 r.
Kandydat: Anna Kalisz, Lesko
Link do ogłoszenia wyników naboru

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru

 • 22 czerwca 2018 09:38

W związku z ukazniem się dnia 25.04.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia nr 24899

o wynikach naboru na stanowisko inspektora.

link do ogłoszenia

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku informuje:

Status naboru: Nabór zakończony

Wyniki naboru:
Data publikacji wyniku: 25.04.2018 r.
Kandydat: ŁUKASZ PRESZ, zam. Baligród

 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze

 • 26 kwietnia 2018 07:48

link do ogłoszenia o naborze nr 26319 z dnia 26.04.2018 r.
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko referenta do spraw: organizacyjno-administracyjnych

ZASTĘPSTWO NA CZAS NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA

Miejsce wykonywania pracy:

Lesko
Adres urzędu:

38-600 Lesko
ul. Wincentego Pola 1

WARUNKI PRACY
- praca w siedzibie inspektoratu
- kontakt z interesantami
- doręczanie korespondencji poza siedzibę urzędu
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku - występują bariery architektoniczne (schody), brak podjazdów, brak windy, brak dostosowania toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych; stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
- narzędzia pracy - komputer, kserokopiarki i inne urządzenia biurowe

ZAKRES ZADAŃ
- wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem sekretariatu zgodnie z przepisami regulującymi pracę kancelaryjno biurową
- rejestrowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej w dzienniku korespondencyjnym
- prowadzenie rejestru przesyłek pocztowych poleconych i zwykłych
- prowadzenie ewidencji pozwoleń na budowę i zgłoszeń
- prowadzenie ewidencji obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania
- przyjmowanie skarg i wniosków
- archiwizowanie dokumentów

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- Wykształcenie: średnie
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera
- dobra organizacja pracy
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność i samodzielność
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
- wykształcenie techniczne budowlane
- znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
- znajomość przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego
- znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 mile widziane prawo jazdy kategorii B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierd
- zającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 02.05.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wincentego Pola 1
38-600 Lesko

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesku” do dnia 02.05.2018 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu).

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 469 71 48 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze

 • 30 marca 2018 14:26

Ogłoszenie o naborze nr 24899 z dnia 30.03.2018 r. - link do ogłoszenia

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lesku
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor do spraw: orzecznictwa i kontroli

WARUNKI PRACY
- praca w siedzibie inspektoratu
- praca przy monitorze komputerowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
- praca poza siedzibą inspektoratu - przeprowadzanie oględzin w terenie, kontroli budów i obiektów budowlanych (praca na wysokości)
- korzystanie z samochodu służbowego (bez kierowcy)
- kontakt z interesantami
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku - nie przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo
- narzędzia pracy - komputer, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe

ZAKRES ZADAŃ
- prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
- prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych
- przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism
- załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
- inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: średnie budowlane - Znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
- Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji
- Znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji
- Umiejętność stosowania prawa w praktyce
- Umiejętność obsługi komputera, systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych
- Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
- Umiejętność rozwiązywania problemów
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
- Wykształcenie: wyższe budowlane
- Komunikatywność
- Systematyczność
- Umiejętność pracy w zespole
- Prawo jazdy kategorii B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
- Kopia prawa jazdy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 09.04.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wincentego Pola 1
38-600 Lesko

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesku” do dnia 09.04.2018 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu). Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 469 71 48 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru

 • 28 stycznia 2015 20:57

W związku z ukazniem się dnia 28 stycznia 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia nr: 165789 o wynikach naboru na stanowisko inspektora.

link do ogłoszenia

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku informuje:

Status naboru: Nabór zakonczony

Wyniki naboru:
Data publikacji wyniku: 28-01-2015
Kandydat: ŁUKASZ BOGACKI, 36-207 Grabownica Starzeńska 471

Przejdź do wpisu

Informacja o naborze

 • 09 stycznia 2015 13:39

W związku z ukazniem się dnia 08 stycznia 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia nr: 165789 o naborze na stanowisko inspektora.

link do ogłoszenia

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leskuposzukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw orzecznictwa i kontroli

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

38-600 Lesko
ul. Wincentego Pola 1

Miejsce wykonywania pracy:

Lesko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism
 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • Praca w siedzibie inspektoratu - przyjmowanie interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji.
  Praca poza siedzibą inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych samochodem służbowym. Podczas kontroli możliwość pracy na wysokości, na zewnątrz obiektów. Narzędzia pracy - komputer, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe. Praca pod presją czasu, liczne kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • Siedziba inspektoratu znajduje się na parterze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze ekranowym, a w terenie przy zmiennych warunkach pogodowych. Występowanie warunków uciążliwych podczas przeprowadzanych kontroli w terenie.
 • Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji
  • znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność obsługi komputera, systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
  • umiejętność rozwiązywania problemów

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

 • 21-01-2015

Miejsce składania dokumentów:

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wincentego Pola 1
  38-600 Lesko

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesku” do dnia 21.01.2015 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu). Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 469 71 48 w godz. 7.00-15.00.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru

 • 31 grudnia 2014 10:13

Biuletyn Informacji Publicznej Kacelarii Prezesa Rady Ministrów
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 164955


Data ukazania się ogłoszenia: 01-12-2014

Na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego

Nazwa urzędu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku
Adres urzędu: 38-600 Lesko
ul. Wincentego Pola 1

Status: Żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze

 • 02 grudnia 2014 06:20

Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Ogłoszenie nr: 164955
Data ukazania się ogłoszenia: 01 grudnia 2014 r.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor nadzoru budowlanego do spraw orzecznictwa i kontroli

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

    Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

    38-600 Lesko
    ul. Wincentego Pola 1

Miejsce wykonywania pracy:

    Lesko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   - prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
   - prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych
   - przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i pism
   - załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
   - inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

    Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

    - praca w siedzibie inspektoratu - przyjmowanie interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji
    - praca poza siedzibą inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych
    - wskazane posiadane prawo jazdy kat. B - korzystanie z samochodów służbowych bez etatowego kierowcy


    Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

    - siedziba inspektoratu znajduje się na parterze
    - praca biurowa - stanowisko wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe
    - występowanie warunków uciążliwych podczas przeprowadzanych kontroli w terenie


    Inne
    - stan zdrowia umożliwiający pracę na wysokości i przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

    wykształcenie: średnie budowlane i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
    doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy merytorycznej w administracji architektoniczno-budowlanej lub w nadzorze budowlanym lub w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
    pozostałe wymagania niezbędne:
        znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
        znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
        znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji
        umiejętność stosowania prawa w praktyce
        umiejętność obsługi komputera
        umiejętność działania w sytuacjach stresowych
        umiejętność rozwiązywania problemów

wymagania dodatkowe

    komunikatywność
    systematyczność
    umiejętność pracy w zespole
    prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   - życiorys i list motywacyjny
   - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
   - oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
   - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

   - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
  -  kopie uprawnień budowlanych
  - kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
  - kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

    12-12-2014

Miejsce składania dokumentów:

    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
    Wincentego Pola 1
    38-600 Lesko

 

Inne informacje:

    Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesku” do dnia 12.12.2014 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu). Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 469 71 48 w godz. 7.00-15.00.

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku naboru

 • 27 października 2014 09:47

Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 162915
Data ukazania się ogłoszenia: 08-09-2014
Na stanowisko: referent
Nazwa urzędu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku
Adres urzędu: ul. Wincentego Pola 1
38-600 Lesko

 

Status: Nabor zakonczony

Wyniki naboru:
1) Data publikacji wyniku: 22-10-2014
Kandydat: Anna Hołubowska, Ropienka 149; 38-711 Ropienka

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie naboru na stanowisko referenta

 • 09 września 2014 19:34

 
 • Ogłoszenie nr: 162915  - Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Data ukazania się ogłoszenia: 08 września 2014 r.

link do ogłoszenia

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku

poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw organizacyjno-administracyjnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Wincentego Pola 1
38-600 Lesko

Miejsce wykonywania pracy: Lesko

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Wincentego Pola 1
38-600 Lesko 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem sekretariatu zgodnie z przepisami regulującymi pracę kancelaryjno biurową
 • rejestrowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej w dzienniku korespondencyjnym
 • prowadzenie rejestru przesyłek pocztowych poleconych i zwykłych
 • prowadzenie dziennika podawczego
 • prowadzenie ewidencji pozwoleń na budowę i zgłoszeń
 • prowadzenie ewidencji obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania
 • przyjmowanie skarg i wniosków
 • archiwizowanie dokumentów

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie inspektoratu, bezpośredni kontakt z interesantami,
 • doręczanie korespondencji poza siedzibę urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze,
 • obsługa interesantów, stąd konieczna komunikatywność i odporność na stres,
 • siedziba inspektoratu na parterze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie co najmniej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera
  • dobra organizacja pracy
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność i samodzielność

wymagania dodatkowe

 • mile widziana znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • mile widziane prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

18-09-2014

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wincentego Pola 1
38-600 Lesko

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesku” do dnia 18.09.2014 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu). Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 469 71 48 w godz. 7:00-15:00.

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 151530

 • 31 maja 2013 11:05

 

W związku z ukazniem się ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr 151530 
 
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 151530
Data ukazania się ogłoszenia: 10-05-2013
Na stanowisko: referent
Nazwa urzędu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku
Adres urzędu: ul. Wincentego Pola 1
38-600 Lesko

Status: Nabor zakonczony

Wyniki naboru:
1) Data publikacji wyniku: 29-05-2013
Kandydat: Piotr Hańczyk, Łączki
 

 

p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dariusz Kapinos

 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie nr 151530 - nabór na stanowisko referenta

 • 10 maja 2013 13:04

 

 

 • W związku z ukazniem się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr 151530 informuję o ogłoszeniu naboru na stanowisko referenta
 •  
 •  
 • Data ukazania się ogłoszenia w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 10 maja 2013 r.
 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw organizacyjno-administracyjnych
 •  


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wincentego Pola 1
  38-600 Lesko

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lesko
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
  ul. Wincentego Pola 1
  38-600 Lesko

   

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem sekretariatu zgodnie z przepisami regulującymi pracę kancelaryjno biurową
 • rejestrowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej w dzienniku korespondencyjnym
 • prowadzenie rejestru przesyłek pocztowych poleconych i zwykłych
 • prowadzenie dziennika podawczego
 • prowadzenie ewidencji pozwoleń na budowę i zgłoszeń
 • prowadzenie ewidencji obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania
 • przyjmowanie skarg i wniosków
 • archiwizowanie dokumentów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie inspektoratu, bezpośredni kontakt z interesantami


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, obsługa interesantów, stąd konieczna komunikatywność i odporność na stres, siedziba inspektoratu na parterze


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
  • znajomość przepisów administracyjnych
  • prawo jazdy kategorii B
  • komunikatywność i samodzielność
  • umiejętność pracy w zespole i prawidłowej organizacji pracy

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w organach administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-05-2013

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Wincentego Pola 1
  38-600 Lesko

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie wyników naboru ogłoszenie nr 114267

 • 29 września 2009 09:55

W związku z ukazniem się ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr 114267 informuję o wyniku naboru w linku poniżej.

ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.new_wyniki_szukaj

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Jarosław Suchora

Przejdź do wpisu
Powrót