TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Dostawa osobowego samochodu terenowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku

  • 27 czerwca 2014

Przedmiot przetargu:

Dostawa osobowego samochodu terenowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku

Treść przetargu:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pinb-lesko.pl/ ________________________________________ Lesko: Dostawa osobowego samochodu terenowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku Numer ogłoszenia: 138995 - 2014; data zamieszczenia: 27.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku , Ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko, woj. podkarpackie, tel. 13 4697148, faks 13 4697148. • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pinb-lesko.pl/ • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa osobowego samochodu terenowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego (rok produkcji 2014) samochodu pięcioosobowego o parametrach określonych w punkcie 3.1 SIWZ. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2014. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W zakresie wiedzy i doświadczenia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający może postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie na warunkach nie gorszych dla Zamawiającego niż wymaga SIWZ - bez podwyższania wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpi na przykład brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego w umowie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pinb-lesko.pl/ Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku, ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku, ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wynik przetargu:

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w Lesku
ul. Wincentego Pola 1 38-600 L E S K O

 

Do Wykonawców w postępowaniu numer ogłoszenia o zamówieniu 138995 — 2014
z dnia 27.06.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Działając na podstawie art. 92 ustawy — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na dostawę osobowego samochodu terenowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku została wybrana niżej wymieniona oferta:

„PIETRZAK" Sp. z o.o. 40-816 Katowice ul. Bocheńskiego 125

Cena oferty brutto: 64 321,00 zł Łączna liczba uzyskanych pkt.: 100

W/w oferta została wybrana przez Zamawiającego jako oferta najkorzystniejsza, zgodnie z definicją art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o kryteria podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wobec powyższego Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na dzień 25.07.2014 r. zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zestawienie ofert w postępowaniu numer ogłoszenia o zamówieniu — 138995 - 2014 z dnia 27.06.2014 r.

Nazwa Wykonawcy nazwa/firma: „PIETRZAK" Sp. z o.o. 40-816 Katowice ul. Bocheńskiego 125
Cena oferty brutto (w zł): 64 321,00 zł
Łączna liczba uzyskanych pkt.: 100

p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego w Lesku
inż. Dariusz Kapinos

Lesko, 2014-07-15

Skan zawiadomienia

Data składania ofert: 2014-07-11 10:00:00
Data otwarcia ofert: 2014-07-11 10:15:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Piotr Hańczyk
Opublikował w BIP: Dariusz Kapinos 2014-06-27 16:32:16
Liczba wyświetleń: 186